Téma:

Zákon a láska

Zobraziť: Zoradiť:
l 1 r
Autor: Rudinec
10958


1TIM 1,5
 
Pri zamýšľaní sa nad touto témou nechcem svoj pohľad predkladať ako jediný pravdivý. Chcem ho skôr predložiť do diskusie. Pretože problém je veľmi zložitý k pochopeniu a bol predmetom mnohých svárov a nedorozumení medzi bratmi. Všetci máme slobodnú vôľu a nikto nie je povinný viazať sa na výklad iného brata ,ak zistí, že v jeho výklade je  nesúlad so Slovom Božím. Každý je však povinný bez hnevu znášať neúmyselné chyby iných. 
Prosil som v modlitbe nášho Pána o požehnanie pri písaní, pretože bez jeho požehnania je zbytočné sa o niečo pokúšať a náš Pán vie, že ja nemám žiaden postranný úmysel npr: predvádzať svoje poznanie. Mojím zámerom je iba jedno, trochu prispieť do osvetlenia tak zložitého problému. Boh je ten ,ktorý otvára i zatvára zmysel svojich slov. On je ten,ktorý nikomu nedáva poznať celú pravdu. Jednému dá poznať jedno a druhému druhé ,aby sme sa jeden nad druhého nepovyšovali ,ale aby sme boli jeden od druhého závislý a tak si jeden druhého ctili a vážili, ako aj Písmo hovorí,aby sme v pokore mali jeden druhého  za vyššieho od seba./Fil.2,3/ 
Verím, že nikto z veriacich nepochybuje o tom ,že desatoro je základom morálky. Tak ako je základom vzdelania abeceda. Mnohí kresťania sa však mylne domnievajú, že stačí ovládať a dodržiavať desatoro a kráľovstvo Božie majú isté. Ja si to však nemyslím a uvediem výroky zo SB, ktoré tento názor vyvracajú. V ev. Mat 5,20 P. Ježíš hovorí: 20  Lebo vám  hovorím , že ak nebude vaša spravedlivosť hojnejšia ako spravedlivosť zákonníkov a farizeov nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva.  O farizeoch je známe, že boli horlivými dodržiavateľmi desatora i celého zákona. A v ep.Gal 2,16 sa píše, že zo skutkov zákona nebude ospravedlnený žiaden človek. Týmito výrokmi však nechcem tvrdiť, že sa nemá dodržiavať desatoro, skôr naopak. S istotou však môžem povedať, že len plnenie desatora je nepostačujúce , pretože náš Pán chce od nás vyššiu  morálku a tou je láska .                                                                                                        .                                                                                                                                                      
Keď sme začali chodiť do školy najskôr sme sa museli naučiť abecedu, pomocou ktorej sme sa naučili čítať a pomocou čítania sme mohli stále viac a viac rozširovať svoje poznanie. Podobne je to i s desatorom ono je tou „abecedou„ pomocou ktorej sa učíme vyššej morálke, ktorou je nesporne láska a do nej smerujú všetky príkazy Biblie. Láska je cieľ a  koniec a suma celého Slova Božieho. Preto sa aj o nej píše: „ láska nečiní bližnému zlého“ / ep.Rim 13,10./
Mýlia sa tí, ktorí stavajú lásku na stejnú úroveň s desatorom. Láska stojí o niekoľko úrovní vyššie. V ep.Žid.5,13-14 sa
hovorí: 13  Lebo každý, kto má účasť na mlieku, je nezkúsený v slove spravedlivosti, lebo je nedospelý. 
14 Ale dokonalých  pokrmom je tvrdý pokrm, tých, ktorí pre zvyklosť majú vycvičené smyslové ústroje a tak spôsobné posúdiť, čo je dobré a čo zlé! Oberanie sa desatorom to je  účasť na mliekou. Žiak,ktorý postúpil do tretej triedy už nikdy nie je skúšaný z abecedy alebo čítania .Tym, že do výššej triedy postúpil je už samozrejme, že čítať vie. Môže niekto povedať o sebe, že je kresťan a pritom by neovládal desatoro ? 
Desatoro ako také nám nerieši otázku milosrdenstva, hnevu, pokrytectva, nenávisti, závisti. Nerieši otázku vyššej morálky. Preto je len tým „mliekom„ alebo tou „abecedou„ alebo vychovávateľom ku Kristu, ako sa píše v ep.Gal.3,24. Naopak láska rieši i tie najkomplikovanejšie životné situácie. V 1.ep. Kor.13,4-8 sa píše:  4  Láska zhovieva, je dobrotivá; láska nezávidí; láska sa nechlúbi, nenadúva sa, 5 nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé, 6 neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde; 7 všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlive. 8 Láska nikdy neprestáva.   S tohoto dôvodu si môžem dovoliť tvrdiť, že kresťan, ktorý dodržiavalen  desatoro a neusiluje o vyššiu morálku nie je skutočným kresťanom. Svoje tvrdenie môžem doložiť výrokom z 1.ep.Kor.13,1-3. K eby som hovoril ľudskými jazyky aj anjelskými, a keby som nemal lásky, bol by som cvendžiacim kovom alebo zvučiacim zvonom.2 A keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá a mal každú vedomosť a keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal a lásky keby som nemal, nič nie som.3 A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie a keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený, a lásky keby som  nemal, nič mi to neprospieva.  Poznanie, viera, dobročinnosť, obeť znamenajú pred Bohom len veľmi málo ak nemá kresťan v srdci lásku. Poznám brata, ktorý postavil na čo najsprávnejšom biblickom poznaní, ako keby ho to poznanie mohlo spasiť. Poznanie je síce dôležité, ale láska stojí pred Bohom vyššie. Poznám tiež iného brata, ktorý postavil na dodžiavaní desatora s dôrazom na svetenie soboty. K tomu by som povedal len toľko, že Abrahám nepoznal desatoro nesvetil


Chcem reagovať...
Pridané: 11:43 06.11 2013 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 13448
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 17
Autor: hlasvolajuceh
13448
Príspevok sa načítava...

as


Chcem reagovať...
Pridané: 17:09 02.09 2014 Utorok
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2, oprava 3, oprava 4
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 92
Autor: zahor21
15394

Ahojte všetci. Píšem čítanie z ročenky „Chlieb náš každodenný 2015“.
Verím, že si z toho vyberie každý to čo potrebuje.
Prvé čítanie    : Z 115,1-18 ;
Druhé čítanie : MAT 25,31-46 .
 
LÁSKA NA NESPRÁVNOM MIESTE.
„Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľusňdských rúk“ Z 115,4
 
       Podľa spisovateľa a rečníka Martina Lindstroma je mobilný telefón pre mnohých ľudí takmer ako najlepší priateľ.
Lindstrom raz urobil pokus, v ktorom pomocou magnetickej rezonancie zisťoval vzťah ľudí k ich telefónu. Keď sledované osoby videli alebo počuli zazvoniť ich telefón, v časti mozgu,  ktorá sa spája s pocitmi lásky a súcitu, sa u nich spustila výrazná aktivita.
Lindstrom to zhodnotil takto :“Bolo to akoby sa zrazu ocitli v prítomnosti svojho dievčaťa, chlapca alebo rodinného príslušníka.“
       O našu náklonnosť a pozornosť súťažia mnohé veci, a preto je nutné, aby sme neustále prehodnocovali, čo je stredobodom nášho života.
Jozua hovoril izraelskému národu, že svoju lásku a uctievanie má venovať iba Bohu JOZ 24,14 .
Keďže okolité národy uctievali modly, bolo to veľmi dôležité.  Tieto modly boli vyrobené z kovu, boli len dielom ľudských rúk Z 115,4 .
V porovnaní s Hospodinom boli úplne bezmocné. Preto je Božiemu ľudu určená výzva, aby svoje bezpečie hľadal v Bohu Otcu, nie v iných bohoch  SUD 10,13-16 .
K tomu istému nás vyzýva aj Pán Ježiš Kristus v rozhovore prikázaniach : ... MAT 27,37 ...“
       Jedine Hospodin je našou pomocou a štítom Z 115,9 . Jedine Jeho uctievajme.
 
Neoznačujú naše skutky, že sme niekoho
alebo niečo postavili nad Pána Boha?
 
Myšlienka : Nikto iný si našu lásku nezaslúži viac ako Boh.
Nech vás žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý. 4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 16:36 23.03 2015 Pondelok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 2022
l 1 r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...